Mies katsoo pohtivan näköisenä.

Loimuan eettiset periaatteet

Loimuan koko henkilöstö sitoutuu noudattamaan näitä eettisiä periaatteita, joita arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen vaatiessa. Esimiehet huolehtivat, että ohje käydään läpi. Näihin periaatteisiin liittyvissä kysymyksissä kannustamme työntekijöitä keskustelemaan esimiehen kanssa.

Eettisten periaatteiden rikkomuksissa on välittömästi otettava yhteyttä esimieheen tai yrityksen johdon edustajaan. Voit myös ilmoittaa havaitsemistasi rikkomuksista anonyymisti EasyWhistle-ilmiantokanavamme kautta, jonka löydät nettisivuiltamme tai intrasta. Kaikki ohjeen rikkomusepäilyt käsitellään luottamuksellisesti.
Eettisten toimintatapojen edistäminen on jokaisen loimualaisen vastuulla.

Toimitusjohtajalta:

Eettiset periaatteemme luovat suuntaviivat sille, miten toivomme Loimuassa toimittavan. Nämä yhteisesti sovitut periaatteet ohjaavat päivittäistä päätöksentekoamme.

Noudatamme eettisiä periaatteitamme tinkimättömästi. Niiden määrittelemissä rajoissa kannustamme henkilöstöämme avoimesti keskustelemaan yhteisistä toimintatavoistamme, haastamaan ne ja luomaan pelottomasti uusia. Hyväksymme myös virheet ja epäonnistumiset, koska vain niiden kautta uudistumme sekä yksilöinä että työyhteisönä.

On selvää, etteivät eettiset periaatteemme tarjoa vastauksia kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, vaan osa päivittäin vastaan tulevista eettisistä ratkaisuista jää henkilöstömme jäsenten harkinnan varaan. Tästä syystä toivomme, että kaikki loimualaiset ymmärtävät yhteisen arvopohjamme periaatteet ja hyväksyvät ne oman toimintansa ohjenuoriksi.

Matti Tynjälä
toimitusjohtaja
Loimua Oy

Arvomme

Yhdessä luomamme arvot ohjaavat toimintaamme. Ne antavat suuntaa tekemisellemme sekä siihen, miten kohtaamme asiakkaamme, yhteistyökumppanimme sekä toisemme työkavereina.

Loimualainen arvostaa työkaveriaan aidosti. Yhdessä tekemisen ilo näkyy toiminnassamme ja meillä jokaisen työpanos on tärkeä. Olemme avoimia ja helposti lähestyttäviä. Kohtaamme asiakkaat lämpimästi ja aidosti.

Lämpöä ihmiseltä ihmiselle.

Loimualainen innostuu ja kehittyy kokeiluun kannustavassa kulttuurissa.
Teemme rohkeasti päätöksiä ja meillä on halu uudistua. Ensiluokkainen palveluasenne ja korkea asiantuntemus näkyy kaikessa mitä teemme.

Energisoidumme uteliaasta uudistumisesta.

Loimualainen on luottamuksen arvoinen. Pidämme sen minkä lupaamme. Näytämme suuntaa yhdessä ponnistellen, yhteisen hyvän eteen. Kannamme vastuumme – yksilöinä, yrityksenä ja osana yhteisöä.

Hehkumme lujaa luotettavuutta.

Näin toimimme työyhteisössä

Rakennamme yhdessä työyhteisönä Loimuasta työpaikkaa, jossa viihdymme. Kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Käyttäydymme arjessamme toisiamme arvostaen sekä ystävällisesti ja asiallisesti kohdaten. Henkilöstöämme johdetaan laadukkaasti, vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti kannustaen avoimeen keskustelukulttuuriin. Emme hyväksy Loimuassa minkäänlaista häirintää, epäasiallista kohtelua tai syrjintää.

Edistämme hyvää työkulttuuria mittaamalla säännöllisesti henkilöstömme tyytyväisyyttä työyhteisömme toimintaan. Kehitämme systemaattisesti henkilöstömme ammattitaitoa sekä työyhteisö-, vuorovaikutus- ja johtamiskulttuuriamme. Toimimme kukin osana Loimuaa vastaten omasta tehtävästämme ja roolistamme vastuullisesti ja huolella. Luotamme työkaveriin ja olemme itse luottamuksen arvoisia.

Panostamme työturvallisuuteen ja sen kehittämiseen. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa. Turvallisen työpaikan edellytyksenä on yhteisten pelisääntöjen noudattaminen ja jokaisen aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön. Tuemme henkilöstömme työkykyä erilaisilla työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä sekä tiiviillä yhteistoiminnalla työterveyshuollon kanssa. Käytämme aktiivisesti varhaisen välittämisen mallia. Loimua on päihteetön työpaikka. Päihdeongelmatapauksessa noudatamme sisäistä toimintaohjettamme.

Noudatamme hyvää hallintotapaa

Noudatamme hyvää johtamista ja hallintotapaa koko yrityksessä. Toimimme läpinäkyvästi. Noudatamme tehtyjä ohjeistuksia, hyviä käytänteitä ja johtamisjärjestelmämme periaatteita.

Luotettava kumppani asiakkaillemme

Asiakkaidemme luottamus ja tyytyväisyys palveluihimme on toimintamme keskeisin tavoite. Kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti ja pidämme lupauksemme. Asiakassuhteissa noudatamme alan lainsäädäntöjä ja ehtoja. Viestimme asiakkaillemme selkeästi ja hyvien käytäntöjen mukaisesti hinnoista, sopimusehdoista ja palveluista. Kilpailemme aina reilusti ja rehellisesti sekä kilpailulainsäädäntöä noudattaen.

Käsittelemme luottamuksellista tietoa asianmukaisesti ja tietosuoja- ja henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Käsittelemme ja säilytämme asiakastietoja vastuullisesti. Jokainen loimualainen noudattaa tietoturvaa koskevaa ohjeistusta.

Liikesalaisuuksiksi luokitellut tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä jaeta organisaatiossa tai verkostoissamme ilman asianmukaista lupaa. Kunnioitamme liikesalaisuuksia ja pidämme luottamukselliset tiedot salassa myös suhteessa kumppaneihimme. Emme käytä saamiamme tietoja henkilökohtaisen edun tavoitteluun.

Vastuullista yhteistyötä

Käytämme palveluissamme luotettavia ja vastuullisia kumppaneita. Noudatamme kumppaneittemme kanssa tekemiämme sopimuksia ja suhtaudumme heihin tasapuolisesti. Hankintapäätöksemme perustuvat objektiivisiin kriteereihin, kuten hintaan, laatuun, toimituskykyyn ja vastuullisuuteen. Arvostamme liiketoiminnan ymmärrystä ja yhteistyötä. Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa.

Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, emmekä ole osallisina missään ihmisoikeuksia rikkovissa asioissa.

Edellytämme kumppaneiltamme työturvallisuuteen panostamista käytännön toimenpitein ja turvallisuusohjein. Urakoitsijat velvoitetaan raportoimaan tapahtuneista tapaturmista ja vaaratilanteista sovitulla tavalla. Työturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.

Ehdoton ei lahjonnalle

Emme ota vastaan tai anna lahjuksia. Emme koskaan hyväksy tilannetta, jossa lahjan, vieraanvaraisuuden tai muun edun vastaanottaminen tai tarjoaminen voi synnyttää jonkinasteisen riippuvuussuhteen tai vaikuttaa päätöksentekoon.

Emme saa antaa tai vastaanottaa lahjoja, lahjoituksia, maksuja tai muita etuja, joiden tarkoituksena on ohjata lainsäädäntöä tai sidosryhmiemme päätöksentekoa, tavoitella epäasianmukaista hyötyä liiketoiminnassa tai jotka muuten voidaan ymmärtää epäasianmukaiseksi palkkioksi tai eduksi.

Tällaisia tavanomaisen vieraanvaraisuuden ylittäviä kiellettyjä etuja voivat olla raha, tavarat, huvimatkat, kestitys tai muut palkkiot ja palvelut.
Vieraanvaraisuuden on oltava kohtuullista.

Epäselvissä tilanteissa on aina varmistettava esimieheltä, voiko tarjotun edun hyväksyä tai voiko etua antaa. Loimua ei tue lahjoin tai etuuksin poliittisia tai uskonnollisia organisaatioita tai niiden edustajia. Yhteiskuntaa palveleville hyväntekeväisyysjärjestöille tehdyt lahjoitukset ovat sallittuja eettisten toimintaohjeiden puitteissa.

Kannamme ympäristö- ja yhteiskuntavastuumme

Ympäristövastuustamme huolehtiminen on keskeinen osa liiketoimintaamme. Pyrimme osaltamme vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään. Strategisena tavoitteenamme on 100 %inen hiilineutraalius lämmöntuotannossamme vuoteen 2030 mennessä.

Käytämme toiminnassamme ISO14001-ympäristöjärjestelmää, jota auditoimme säännöllisesti sisäisesti ja ulkoisesti. Ympäristöohjelmassamme on kuvattu vuosittaiset ympäristöpäämärät, jotka sisältävät toimenpiteitä paikallisten ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön.

Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastuullista suhtautumista ympäristöön ja yhtiön ympäristöpolitiikan periaatteiden noudattamista. Taloudellisten ja teknisten asioiden lisäksi selvitämme suurimpien hankintojen osalta toimittajien ympäristösuojelun tilan.

Polttoainehankinnoissa edellytämme toimittajiltamme metsäbiomassan alkuperän todentamista. Lisäksi edellytämme, että poltettava metsäbiomassa on lähtöisin metsistä, joita hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti ja toimittaja noudattaa Hyvän metsänhoidon suosituksia. Toimittaja sitoutuu siihen, että se huomioi lahopuun lisäämistarpeen talousmetsissä ja metsien monimuotoisuuden turvaamisen.

Meillä on tärkeä ja vastuullinen rooli keskeisellä huoltovarmuusalalla. Tehtävänämme on tuottaa tehokkaita ja luotettavia lämmitys- ja energiapalveluita. Varmistamme osaltamme kaukolämmön kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Parannamme lämmönjakelun varmuutta ja turvallisuutta ennakoivalla suunnittelulla ja ympärivuorokautisella valvonnallamme. Taloudellisesti vastuullisella liiketoiminnalla olemme mukana vahvistamassa osaltamme toimialueemme taloutta ja työllisyyttä.