Puolukanvarpuja metsässä taustalla marjojen poimija

Vastuullisuusasiat hallussa? Osaava energiakumppani auttaa!

Mikä tekee yrityksestä vastuullisen? Onko vastuullinen yritys sellainen, joka pelkästään noudattaa lainsäädäntöä ja toiminnan lupien ehtoja? Vai sellainen, joka edellä mainittujen ohella ottaa huomioon myös omistajien, asiakkaiden ja mahdollisesti myös muiden sidosryhmien toiveet. Tai joka pyrkii proaktiivisesti selvittämään vaikutuksiaan ihmisiin ja ympäristöön, ja parantamaan toimintaansa sen perusteella?

Vastuullisuutta voidaan toteuttaa yrityksissä monella tapaa, riippuen siitä kuinka korkealle rima halutaan asettaa. Joka tapauksessa perustason asettaa lainsäädäntö, ja tähän liittyen Euroopan energiapolitiikassa on viime vuosien aikana tapahtunut paljon. Tämä tulee tulevina vuosina näkymään eri kokoisissa yrityksissä ympäristö- ja vastuullisuusvaatimusten selvänä kasvuna.

Alla poimintoja tuoreista ja tulevista vaatimuksista, joita on useita. Nämä pitävät sisällään sekä suurempia linjauksia yritysten vastuullisuusasioiden hoitoon ja raportointiin, että yksityiskohtaisempaa sääntelyä tietyille osa-alueille kuten päästöihin ja luonnon monimuotoisuuden vaikutuksiin.

 • Polttolaitosten sääntely tiukkenee, kun PIPO-asetuksen (1-50 MW) siirtymäajat umpeutuvat (2025 ja 2030)
  o Olemassa olevien kattiloiden päästörajat ja päästömittausvelvoitteet kiristyvät
  o Vanhoja olemassa olevia 1-5 MW yksiköitä tulee asetuksen piiriin ja ne on rekisteröitävä 1.1.2029 mennessä
 • Energian alkuperätakuulain laajennus (2022): uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen sekä hukkalämmön ja -kylmän myynnin ja markkinointiväittämien varmentaminen alkuperätakuilla
 • Uusiutuvan energia direktiivin päivitys (2025): mm. velvoite laitoksille jo 7,5 MW lämpötehosta lähtien osoittaa käytetyn biomassan kestävyyskriteerien täyttyminen
 • Energiatehokkuusdirektiivin uudistus (2025): uusia vaatimuksia energianhallintajärjestelmille ja -katselmuksille entistä useammissa yrityksissä
 • Teollisuuspäästödirektiivin uudistus (arviolta 2025): tiukempia ehtoja teollisuuslaitosten ja suurten energiantuotantolaitosten ympäristölupiin
 • Päästökauppadirektiivin uudistus (2026): muutoksia päästövähennystavoitteisiin sekä kiristyksiä päästöoikeuksien ilmaisjakoon ja sen ehtoihin
 • Kestävyysraportointidirektiivi (2024): kestävyysraportointi tulossa pakolliseksi yhä useammille yrityksille osana toimintakertomusta ja perustuen eurooppalaisiin standardeihin
 • Biodiversiteetin (luonnon monimuotoisuus) huomiointi ja raportointi toiminnan vaikutuksista (uusi luonnonsuojelulaki, EU:n ennallistamisasetus ja kestävyysraportointidirektiivi)
 • Yritysvastuudirektiivi (arvio 2026): velvoitteita suurille yrityksille tunnistaa ja torjua toiminnan kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, vaatimukset ulottuvat myös pienempiin yrityksiin tuotantoketjujen kautta

Sen lisäksi että yritys täyttää lainsäädännön ja muut olennaiset vaatimukset, vaikuttavat myös kumppanit ratkaisevasti sen suoriutumiseen. Osaavat ja vastuulliset kumppanit toisaalta auttavat lainsäädännön vaatimusten täyttämisessä, ja myös parantavat sekä riskien hallintaa että mahdollisuuksia korkeatasoisempaan toimintaan asiakkaiden ja omistajien toiveiden täyttämisessä.

Loimualla on pitkä historia vastuullisen toiminnan kehittämisessä, alkaen sertifioidun ISO14001 ympäristöjärjestelmän luomisella 2000-luvun alussa. Toimintaan liitettiin myöhemmin myös sertifioitu OHSAS18001/ISO45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. Lisäksi olemme mukana energia-alan energiatehokkuussopimuksissa, eli teemme jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista ja kannamme kortemme kekoon kansallisten energiansäästötavoitteiden täyttämisessä. Viimeisin merkittävä vastuullisuustekomme on lämmön tuotantomme hiilineutraaliustavoite vuodelle 2030, sekä sen toteuttamiseksi laadittu hiilineutraaliuspolku.

Oman toimintamme kehittämisen avulla ja tiukentuviin vaatimuksiin vastaamalla parannamme jatkuvasti vastuullisuusasioiden hallintaa, ja varmistamme samalla että olemme jatkossakin entistä parempi energiakumppani asiakkaillemme.