Purkutöitä Vanajan voimalaitoksella.

Vanhaa puretaan ja uutta rakennetaan keskellä toimivaa voimalaitosta – työturvallisuudesta tinkimättä

Elenia Lämmöllä tehtävien projektien turvallisuuden suunnittelun pohjana toimii työmaaohje eli työmaan turvallisuusasiakirja, joka on noin 20 sivuinen tietopaketti esimerkiksi projektin vastuuhenkilöistä ja toimintatavoista. Työmaalle saapuva urakoitsija käy työmaaohjeen läpi tilanteesta riippuen joko Elenia Lämmön edustajan tai pääurakoitsijan työmaajohdon kanssa työmaaperehdytyksen yhteydessä. Keskeisiä asioita ohjeessa ovat yhteiset pelisäännöt, kuten voimalaitosalueella liikkuminen ja luvanvaraisten töiden, kuten tulitöiden, käytännöt. Lisäksi ohjeessa kerrotaan toimintatavat esimerkiksi erilaisissa hätätilanteissa ja voimalaitosalueella vaadittavat henkilökohtaiset suojaimet.

Työmaan turvallisuuden minimitason määrittää Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta, mutta tässä projektissa turvallisuutta on lisätty tiukemmilla ja Vanajalle yksilöidyillä vaatimuksilla. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi valvomossa olevan ajantasaisen urakoitsijavahvuuslistan päivittäinen päivitys työmaalle kirjautumisen lisäksi, sekä kypärän pakollisuus myös varsinaisen työmaan ulkopuolella.

Haastavan ympäristön erityispiirteet

Vanajan kattilaprojektissa turvallisuusnäkökulmasta on erityisen haastavaa se, että voimalaitos on käynnissä normaaliin tapaan koko ajan aivan työmaan välittömässä läheisyydessä. Työmaa on erotettu laitoksesta suojaseinällä. Mikä tahansa rakennustyömaa on jatkuvassa muutoksessa työmaan työntekijöiden näkökulmasta.  Tässä Vanajan projektissa jatkuva muutos koskee myös voimalaitoksen omaa henkilökuntaa.
Haastavinta projektien työturvallisuudessa onkin jatkuva muutos ja sen aiheuttamat vaaratilanteet. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tiedonkulku mahdollisista muutoksista on eri osapuolten välillä erittäin sujuvaa. Myös voimalaitoksen puolella tilanteet voivat muuttua, mikä voi aiheuttaa rajoitteita myös työmaalle. Ongelmatilanteet voidaan ratkaista tiiviillä yhteistyöllä Elenia Lämmön oman henkilöstön, urakoitsijan työnjohdon ja työntekijöiden kanssa, sekä huolellisilla ennakkovalmisteluilla ja suunnittelulla.

Tiedonkulku ja töiden yhteensovittaminen ensiarvoisen tärkeää

Viestintään projektin aikana kiinnitetään erityistä huomiota. Työmaa-alueella ja sen ympärillä pyritään kyltein kertomaan kaikki ohjeistusta vaativat paikat. Tarvittaessa muutoksista tiedotetaan myös sähköpostitse asianomaisille henkilöille kuten koko voimalaitoksen tai sen valvomon henkilökunnalle.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamiseen niin, että työmaa ja sen ympäristö pysyy kaikille turvallisena. Turvallisuusohjeiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää. Tämä on varmistettu ensisijaisesti turvallisuusperehdytyksellä, jonka jokainen urakoitsija suorittaa ennen työmaalle saapumista. Ohjeiden noudattamista seurataan päivittäin urakoitsijoiden ja Elenia Lämmön oman henkilöstön toimesta. Poikkeamat kirjataan ylös ja käsitellään viikoittaisissa urakoitsijapalavereissa. Jos urakoitsija jättää ohjeet noudattamatta toistuvasti, voidaan hänet poistaa työmaalta. Toistuvista laiminlyönneistä urakoitsija voi sopimuksen mukaisesti joutua rahalliseen korvausvastuuseen.

Ennalta ehkäisevästä toiminnasta ja onnistumisista palkitaan

Työturvallisuutta pyritään viemään projektissa eteenpäin proaktiivisella otteella. Mahdollisia poikkeamia pyritään ennakoimaan esimerkiksi eri työvaiheiden riskinarvioinnilla, viikoittaisilla turvallisuuskierroksilla ja turvallisuushavaintojen kirjaamisella. Havaitut riskit pyritään eliminoimaan tai vähintäänkin minimoimaan yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Urakoitsijat palkitaan lisäksi turvallisuusilmoitusten tekemisestä ja tapaturmattomista päivistä, millä pyritään kannustamaan ennakoivaan otteeseen. Aina kun projektissa saavutetaan 100 tapaturmatonta päivää, tarjotaan Vanajan voimalaitoksella kakkukahvit.