nuoren metsän harvennushakkuita

Loimua tavoittelee luontopositiivista liiketoimintaa vuoteen 2030 mennessä

Olemme laatineet biodiversiteettitiekartan, jonka mukaan tavoittelemme luontopositiivista liiketoimintaa vuoteen 2030 mennessä. Vähennämme asteittain negatiivisia luontovaikutuksia ja hyödynnämme tunnistetut mahdollisuudet monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Loimua tavoittelee luontopositiivisuutta vähentämällä ensin toiminnasta aiheutuvia merkittävimpiä negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Vaikutusten vähentäminen koskee oman toimintamme lisäksi merkittävimmiksi todettuja toimittajia ja arvoketjuja eli toiminnan välillisiä vaikutuksia.

Hyödynnämme myös tunnistetut mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja olemme mukana toteuttamassa monimuotoisuutta tukevia ennallistamis- ja suojelutoimia. Lisäksi Loimua tekee positiivisia luontovaikutuksia tukevia toimia yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Loimualla on energiantuottajana, jakelijana ja myyjänä sekä energiaratkaisujen tarjoajana mahdollisuus tukea myös yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista ja resurssitehokkuutta. Hukkalämpöjen ja muutoin hukkaan menevän biomassan hyödyntämisen sekä energiatehokkuus- ja optimointitoimien avulla vähenevät paitsi yhtiön omat, myös asiakkaiden luontovaikutukset.

Loimuan liiketoiminta on erityisesti biomassan saatavuuden suhteen erittäin riippuvaista luonnosta, joten biodiversiteetin suojelu on myös osa yhtiömme riskien hallintaa.

Loimuan toiminnan tärkeimmiksi biodiversiteettiin vaikuttaviksi osa-alueiksi olemme tunnistaneet toiminnan metsässä. Tällä tarkoitetaan energiapuun korjuuta ja biomassan kuljetusta. Lisäksi vaikutuksia on voima- tai lämpölaitosten rakentamisen aikaisilla toimenpiteillä ja maankäytön suunnittelulla sekä poltossa syntyvän tuhkan hyödyntämisellä.

Biodiversiteettityötä on jo tehty

Olemme jo pidempään tehneet konkreettisia toimia luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Olemme kouluttaneet henkilöstöä biodiversiteettiin liittyvissä asioissa, jotta nämä voidaan ottaa huomioon toiminnassamme. Lisäksi suosittelemme hankintasopimuksissa, että energiapuu tulee metsistä, joiden hoito on todistetusti kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisia. Kierrätämme lämmöntuotannosta syntyvää tuhkaa hyötykäyttöön esim. maanrakennukseen ja metsälannoitteeksi. Huolehdimme, että vara- ja huippukuormalaitoksilla on tehty asianmukaiset suojaustoimenpiteet öljy- ja maakaasuvuotojen varalle sekä olemme selvittäneet, etteivät nykyiset laitokset sijaitse luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävillä alueilla.

Toimenpiteemme biodiversiteetin suojelemiseksi

Olemme määritelleet tavoitteemme toteutumisen kannalta merkittävimmät toimenpiteet ja määritelleet mittarit, joiden mukaan seuraamme tavoitteemme edistymistä.

Biodiversiteettiasiat nostetaan osaksi päätöksentekoa. Integroimme biodiversiteettiin liittyvät asiat yrityksen strategiaan, toimintajärjestelmään ja ympäristöpolitiikkaan. Tätä kautta biodiversiteetin suojelu huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ja sopimuksissa. Seuraamme tämän toteutumista vähintään kerran vuodessa ja tiekarttaa päivitetään säännöllisesti huomioiden liiketoiminnan kehittyminen ja biodiversiteettityön eteneminen.

Kestävässä polttoainehankinnassa päivitämme hankintasopimuksemme lisäämällä niihin biodiversiteettivaatimuksia. Tavoitteenamme on, että kaikissa vuonna 2026 alkavissa raamisopimuksissa on biodiversiteettivaatimukset. Puupolttoaineista 70 % täyttää kriteeristömme vuonna 2030. Tavoitteenamme on, että siihen mennessä myös tuplaamme FSC-sertifioidusta metsästä tulevan puupolttoaineen.

Seuraamme hankintaketjun toteuttamia toimia auditoimalla eri polttoainetoimittajien toimintaa vuosittain. Huomioimme luonnon monimuotoisuutta koskevat kriteerit polttoainetoimittajien valinnassa, ja lisäämme FSC-sertifioitujen toimittajien osuutta. Huomioimme lintujen pesintäajat rauhoittamalla toiminnan Loimuan terminaaleissa pesintäaikana.

Ilmastonmuutoksen hillintään ja resurssitehokuutteen liittyvät toimet ovat mm. ei-polttoon perustuvien tuotantomuotojen lisääminen ja turpeesta luopuminen. Panostamme jatkuvaan energiatehokkuuden parantamiseen sekä tuotannossa että jakelussa. Edistämme tuhkan hyödyntämistä lannoitteena. Tavoitteenamme on, että tuhkasta vähintään 50 % käytetään lannoitteena. Lisäksi otamme käyttöön luonnon monimuotoisuutta ja energiatehokkuutta koskevat kriteerit logistiikkaurakoitsijoiden valintaan. Tavoite on, että 10 % polttoaineiden kokonaisvolyymista kulkee hiilidioksidivapailla polttoaineilla.